Levering bestellingen

Onze chauffeurs nemen op alle punten in het bezorg proces extra voorzorgsmaatregelen en we doen er alles aan om u zo snel mogelijk eten te bezorgen.

Ik wil u verzekeren dat het Royal San Kong's beleid is om de prijzen niet te verhogen tijdens de gezondheidscrisis. We doen er alles aan om onze prijzen te houden zoals ze waren vóór deze wereldwijde pandemie en werken samen met onze leveranciers eraan om u de best mogelijke prijzen aan te kunnen bieden.

Onze grootste dank gaat uit naar al onze teamleden die het mogelijk hebben gemaakt om onze gemeenschappen en al onze gewaardeerde klanten te ondersteunen.

Algemene voorwaarden, privacybeleid en cookiebeleid
Algemene voorwaarden
Privacybeleid
Cookiebeleid
Algemene voorwaarden, privacybeleid en cookiebeleid versie 1.0 (1 mei 2018)

I. Algemene voorwaarden
Definities
In deze Algemene Voorwaarden en bijbehorende privacy- en cookiebeleid worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud waar toepasselijk.

Restaurant: Royal San Kong, gevestigd te Amstelveen, aan de Dorpsstraat 57,1182 JC en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70662959.
Afnemer: de natuurlijke persoon, van 18 jaar of ouder, of indien jonger dan 18 jaar, met toestemming van de ouder/voogd hiertoe of verondersteld deze te hebben, of rechtspersoon, die via de Besteldienst een Overeenkomst afsluit met Restaurant.
Account: account met inloggegevens waarmee het mogelijk is voor de Afnemer om gebruik te maken van (aanvullende functies van) de Besteldienst.
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
Besteldienst: de website(s) en/of applicatie(s) van Restaurant voor, onder meer, het bieden van informatie over producten en aanbiedingen, het doorgeven van Bestellingen aan Restaurant en het bieden van een Account.
Bestelling: de door de Afnemer via de Besteldienst geplaatste bestelling van (voedings)producten.
Gebruiker: de natuurlijke persoon (waaronder mede begrepen Afnemers) die de Besteldienst bezoekt en/of gebruikt ongeacht of wel of geen Bestelling wordt geplaatst en een Overeenkomst tot stand komt.
Overeenkomst: de koopovereenkomst aangaande de Bestelling tussen de Afnemer en Restaurant.
Toepasselijkheid
De Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden via de Besteldienst, en worden de Gebruiker op eerste verzoek kosteloos langs elektronische weg ter beschikking gesteld. Om van Besteldiensten gebruik te maken moet de Gebruiker van de Besteldienst eerst met deze Algemene Voorwaarden akkoord gaan.
Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op de relatie tussen de Afnemer of de Gebruiker en Restaurant, blijven ze van toepassing op eventuele latere bezoeken aan de Besteldienst en Overeenkomsten, tenzij deze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd.
Restaurant is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Afnemer en/of Gebruiker dient bij een volgende bestelling of bezoek opnieuw kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden.
Restaurant wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de Afnemer en/of Gebruiker van de hand.
Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Restaurant zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen of situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld `naar de geest` van deze Algemene Voorwaarden.
De besteldienst
Restaurant heeft de inhoud van de Besteldienst met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Restaurant kan echter niet voor de juistheid, volledigheid en geschiktheid instaan en sluit dan ook eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen, aansprakelijkheid of vrijwaringen, van welke aard dan ook, uit. Met name garandeert Restaurant niet: 1) dat de informatie op de Besteldienst juist, volledig, geschikt, actueel, betrouwbaar en niet onrechtmatig is, 2) dat de Besteldienst onbeperkt toegankelijk is, ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen; en, 3) dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken. Restaurant en haar leveranciers zullen er echter alles aan doen, om, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico`s voor de rechten en vrijheden van Afnemer/Gebruiker, passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.
Restaurant is gerechtigd de Gebruiker ten allen tijde en zonder opgave van redenen de toegang tot de Besteldienst permanent of tijdelijk te ontzeggen en het account van de Gebruiker te deactiveren.
De Besteldienst kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Restaurant heeft geen zeggenschap over deze websites. Restaurant is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en het gebruik daarvan is voor risico van de Gebruiker van de Besteldienst.
Bestellingen, prijzen en betalingen
Via de Besteldienst biedt Restaurant Gebruikers de mogelijkheid om Bestellingen te plaatsen. Bestelling vindt plaats door het bestelformulier in te vullen en op de bestelbutton te klikken.
Voor iedere Bestelling geldt indien van toepassing het op de Besteldienst bekend gemaakte minimale bestelbedrag (exclusief bezorgkosten en eventuele andere bijkomende kosten).
Bestellingen kunnen de hele dag door worden geplaatst. Op het bestelformulier dient de gewenste bezorg/afhaaltijd opgegeven te worden. Bezorg/afhaaltijden kunnen afwijken van fysieke openingstijden van Restaurant.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Restaurant niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
Op de Besteldienst wordt bij iedere Bestelling de hoogte van het door Restaurant in rekening te brengen bedrag vermeldt, inclusief eventuele (bezorg)kosten en inclusief BTW.
Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan Afnemer geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding.
De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken en controleren van de juiste gegevens benodigd voor het afhandelen van de Bestelling door Restaurant.
De Afnemer betaalt de Bestelling online via betalingsmogelijkheden die worden aangeboden op de Besteldienst of contant aan Restaurant bij bezorging of afhalen; Bij contante betaling bij bezorging dient de Afnemer er rekening mee te houden dat de bezorger een beperkt bedrag aan wisselgeld bij zich heeft.
Wanneer de online betaling niet wordt geautoriseerd, wordt geweigerd of geannulleerd wordt de Bestelling niet bevestigd en is er geen Overeenkomst tot stand gekomen. Restaurant is dan niet verplicht de Bestelling uit te voeren.
Totstandkoming van de Overeenkomst
Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat Restaurant de Bestelling van de Afnemer door middel van een elektronische bevestiging heeft aanvaard. Restaurant is gerechtigd een Bestelling te weigeren en te annuleren binnen redelijke termijn, Restaurant is daarbij niet gebonden haar redenen in dit verband te vermelden. Indien Restaurant de Bestelling annuleert zal Restaurant de Afnemer hierover tijdig informeren en de eventueel door de Afnemer verrichtte betaling binnen redelijke termijn terugstorten op de bankrekening van de Afnemer.
Gelet op de aard van de Bestelling en de bestelde producten heeft de Afnemer niet het recht de Bestelling, nadat deze door Restaurant is aanvaard, te herroepen. Het herroepingsrecht opgenomen in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek is dan ook niet van toepassing.
Klachtenprocedure
Eventuele klachten over een Bestelling en de aflevering daarvan dienen door de Afnemer in eerste instantie rechtstreeks aan Restaurant kenbaar te worden gemaakt.
De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor iedere wijze waarop hij toegang krijgt tot de Besteldienst. De Gebruiker is eveneens zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van zijn Account en aansprakelijk voor al het gebruik dat via Account van de Besteldienst wordt gemaakt.
De Gebruiker vrijwaart Restaurant volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat via het Account van de Besteldienst wordt gemaakt.
Restaurant is gerechtigd het wachtwoord van een Account te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren en veiligheid van de Besteldienst(en).
Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Besteldienst waaronder mede begrepen auteursrechten op logo`s, slogans teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto`s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij Restaurant, haar licentiegevers of door Restaurant ingeschakelde derden.
De Gebruiker is uitsluitend gerechtigd om materiaal van de Besteldienst te printen of te downloaden voor eigen gebruik en zonder dat hiermee een commercieel doel wordt nagestreefd. De Gebruiker is niet gerechtigd hierin wijzigingen, aanpassingen of bewerkingen aan te brengen.
De Gebruiker is niet gerechtigd de Besteldienst of enige inhoud daarvan, zonder vooraf-gaande schriftelijke toestemming van Restaurant, op welke wijze ook geheel of gedeeltelijk aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken of te hergebruiken.
Persoonsgegevens en cookies
Om de Besteldienst(en) te kunnen bieden dient Restaurant persoonsgegevens te verzamelen. Op de Besteldienst is een Privacybeleid opgenomen waarin informatie wordt gegeven over het gebruik van de persoonsgegevens en de andere gegevens die via de Besteldienst worden verzameld en verspreid.
Om de Besteldienst efficiënter te laten functioneren maakt de Besteldienst gebruik van zogenaamde cookies. Op de Besteldienst is een Cookiebeleid opgenomen die toepassing op het gebruik van cookies via de Besteldienst.
Aansprakelijkheid
De totale aansprakelijkheid van Restaurant, uit welke hoofde dan ook, is te allen tijde beperkt tot de vergoeding van de directe schade van een Bestelling met als maximum de hoogte van het bestelbedrag per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de kosten die Gebruiker heeft moeten maken om de tekortkoming van Restaurant te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Restaurant wel aan de Overeenkomst beantwoordt; - redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
Iedere aansprakelijkheid van Restaurant voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
Restaurant is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de de Besteldienst(en).
Geschillen
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam.
II. Privacybeleid
Via de Besteldienst worden persoonsgegevens verwerkt. Restaurant acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door Restaurant en ingeschakelde derden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij verwerking houdt Restaurant zich aan de eisen die de wet stelt.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van de Besteldienst en het plaatsen van een bestelling verstrekt Gebruiker bepaalde gegevens. Restaurant bewaard en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door Gebruiker worden opgegeven, in het kader van de door Gebruiker gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Restaurant zullen worden verstrekt of kunnen worden verkregen om te verwerken. De persoonsgegevens die daarbij worden verwerkt zijn:

Persoonsgegeven Verwerking/Doel Bewaartermijn
Aanhef - Voor persoonlijke aanhef
Onbepaald*
Voornaam / Achternaam - Identificatie Afnemer
- Reviews (alleen Voornaam, na toestemming)
Onbepaald*
Bezorg/Afleveradres - Identificatie Afnemer
- Bezorgadres
Onbepaald*
E-mailadres - Identificatie Afnemer
- Loginnaam Account
- Kennisgeving
- Mailings (na toestemming)
Onbepaald*
Telefoonnummer - Identificatie Afnemer
- Kennisgeving
- Mailings (na toestemming)
Onbepaald*
Wachtwoord - Toegang Account
Tot Account wordt verwijderd
Geboortedatum - Leeftijdscontrole bij bestellen alcohol en tabak
Onbepaald*
Taalvoorkeur - Weergave website / webshop en communicatie met Gebruiker/Afnemer in gewenste taal
(Lokale cookie)
Device token (voor push notification) - Kennisgeving
- Mailings (na toestemming)
Onbepaald*
IP-adres - Fraudepreventie
7 dagen
Gegevens met betrekking tot transacties / betalingen / aankoopgeschiedenis - Financiële administratie
Onbepaald*
Gegevens met betrekking tot gezondheid, godsdienst of levensovertuiging - Bereiden gerechten (opmerkingen bij bestelling over allergiën of kosher/halal bereiding)
7 dagen
Financiële data (bijv. bank, bankrekeningnummer, creditcardnummer) - Afhandeling (online) betalingen
- Fraudepreventie
0 dagen (worden niet opgeslagen)**
* De bewaartermijn kan afwijken en voor langere of zelfs onbepaalde tijd zijn als:

Wettelijke bewaartermijnen dat voorschrijven;
Gebruiker een rechtspersoon betreft;
Gebruiker een Account heeft aangemaakt;
Gebruiker spaarpunten heeft verzameld;
Gebruiker toestemming heeft gegeven mailings te wensen ontvangen;
Gebruiker op rekening wenst te betalen (en/of nog niet alle betalingen zijn voldaan);
Er andere zwaarwichtige redenen zijn waarom gegevens langer dan nodig moeten worden bewaard.
In bovengenoemde gevallen dient de Gebruiker expliciet bij Restaurant aan te geven dat persoonsgegevens verwijderd dienen te worden. Onder verwijderen kan ook anonimiseren worden verstaan, zodat gegevens niet meer tot Gebruiker/Afnemer te herleiden zijn.

** Betalingen verricht Afnemer direct bij een Payment Service Provider (PSP). Besteldienst verstuurt geen persoonsgegevens naar PSP, eventuele ontvangen persoonsgegevens worden direct verwijderd. Een PSP is een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en voldoet aan die wetgeving en andere wetgevingen toepasselijk.

Afhandelen bestelling
Wanneer Gebruiker bij Restaurant een bestelling plaatst, maakt Restaurant voor de afhandeling daarvan gebruik van de persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen de persoonsgegevens ook aan derden worden verstrekt. Deze derden voldoen minimaal aan dezelfde eisen ten aanzien van de wet zoals Restaurant en zullen de gegevens niet anders verwerken dan voor het doel waarvoor verkregen.

Account
Gebruiker kan zich registreren om een Account aan te maken om zo makkelijker van de Besteldienst gebruikt te kunnen maken, gedane bestellingen in te zien, status facturen te bekijken, etc. Na registratie worden door Gebruiker gekozen gebruikersnaam, wachtwoord en opgegeven persoonsgegevens bewaard.

Mailings
Indien Gebruiker toesteming heeft gegeven kan Restaurant Gebruiker op de hoogte brengen van nieuwe producten, diensten, aanbiedingen, etc. per per e-mail, sms- of push-berichten

Locatiegegevens
Als dat nodig is voor de dienst, kan Restaurant locatiegegevens verkrijgen op basis van verstrekte adresgegevens. Deze (locatie)gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, voor het bezorgen van een bestelling. In dat geval worden alleen adres/locatiegegevens gedeeld, geen persoonsgegevens als bijv. naam, e-mailadres of telefoonnummer.

Verstrekking aan derden
Restaurant zal persoonsgegevens Gebruiker niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van Besteldienst kan Restaurant persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Gegevens kunnen worden doorgeven aan verwerkers. Deze verwerkers zijn contractueel betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Beveiliging
Restaurant neemt adequate beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen of te beperken.

Websites van derden
Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met Besteldienst zijn verbonden. Restaurant kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Restaurant raadt Gebruikers aan het privacybeleid van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens
Voor vragen over dit privacybeleid of vragen omtrent inzage in, wijzigingen of verwijdering van persoonsgegevens kan Gebruiker te allen tijde contact opnemen met Restaurant. Advies is dit schriftelijk of per e-mail te doen. Indien nodig kan de voorbeeldbrief van de Autoriteit Persoonsgegevens worden gebruikt.

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om dit privacybeleid te wijzigen. Restaurant raadt Gebruikers aan om hier regelmatig terug te keren om te controleren of er wijzigingen zijn.

III. Cookiebeleid
Door de Besteldienst te openen en te gebruiken, gaat Gebruiker akkoord met het gebruik van cookies.

`Cookies` zijn stukjes informatie met alleen tekst die een website/applicatie voor registratiedoeleinden overdraagt aan de apparatuur voor het bezoeken van websites/applicaties. De Besteldienst kan met behulp van cookies belangrijke informatie onthouden waardoor gebruik van de Besteldienst gemakkelijker wordt gemaakt. Een cookie bevat doorgaans de naam van het domein waarvan het cookie afkomstig is, de `levensduur` van het cookie en een willekeurig gegenereerd uniek nummer of een andere waarde. Bepaalde cookies worden op de Besteldienst gebruikt, ongeacht of Gebruiker is aangemeld op een Account of niet. Net als de meeste websites gebruikt de Besteldienst cookies voor verschillende doeleinden om de online-ervaring van Gebruikers te verbeteren en voor analyses. De Besteldienst gebruikt cookies specifiek voor de volgende doeleinden:

Analytische doeleinden: om gebruikersactiviteiten te analyseren om de Besteldienst te verbeteren. Door cookies te gebruiken, kan bijvoorbeeld gekeken worden naar totale patronen, zoals het aantal bezoekers, bezoeken, bestellingen, soorten browsers, soorten apparaten, etc. Dergelijke analyses worden gebruikt om inzichten te krijgen over hoe de functionaliteit en gebruikerservaring van de Besteldienst kan worden verbeterd. Analytische cookies bevatten geen persoonsgegevens en verkregen gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.
Opslaan voorkeuren: om bepaalde gebruikersvoorkeuren voor de Besteldienst op te slaan. Wij kunnen bijvoorbeeld de taalkeuze opslaan in een cookie, zodat de Besteldienst direct in de gewenste taal kan worden getoond als Gebruiker terugkeert op de Besteldienst. Cookies die eventueel persoonsgegevens bevatten kan Gebruiker zelf (de)activeren. Waar mogelijk worden eventuele persoonsgegevens ook niet overgedragen naar de webserver maar alleen lokaal opgeslagen (zogenaamde lokale opslag, in het Engels: local storage).
Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die in het cookiebestand van de browser blijven totdat Gebruiker de Besteldienst verlaat, bijvoorbeeld voor het tussentijds opslaan van producten van de bestelling of het unieke bestelnummer voor het kunnen verwerken van de bestelling.

Permanente cookies blijven langer in het cookiebestand van de browser. De duur hangt af van de ingestelde levensduur van de specifieke cookie, bijvoorbeeld voor het opslaan van de taalvoorkeur of adresgegevens van Gebruiker.

Controleer de ondersteuningspagina`s voor cookie-instellingen van de browser voor de meest actuele instructies om opgeslagen cookies te bekijken, te verwijderen of instellingen met betrekking tot cookies te wijzigen.

Indien Gebruiker alle cookies uitschakelt, kan mogelijk geen gebruik worden gemaakt van alle functies van Besteldienst.

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om dit cookiebeleid te wijzigen. Restaurant raadt Gebruikers aan om hier regelmatig terug te keren om te controleren of er wijzigingen zijn(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

restaurant|restaurants|Amstelveen|Chinees|Chinese|royal san kong|Amsterdam|eten|bezorgen|delivery

 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2020 - 2024 Chinees Restaurant Amstelveen Royal San Kong | sitemap | rss